เมนูหลัก

|ห้องสมุดความรู้การเกษตร|สถานีวิทยุการเกษตร|สื่อเกษตรครบวงจร|ถามตอบปัญหาเกษตร|

เกษตรอำเภอแม่ลาว

 

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง|อัตรากำลัง

ประวัติอำเภอแม่ลาว

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

งาน|โครงการที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามระบบกรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2561

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน

 

 

แผนพัฒนาการเกษตร

ตำบลดงมะดะ

ตำบลป่าก่อดำ

ตำบลบัวสลี

ตำบลจอมหมอกแก้ว

ตำบลโป่งแพร่

การจัดการความรู้ KM

งานระบบกรมส่งเสริม

โครงการสายใยรักฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

ระบบสารสนเทศการผลิต

ทางด้านการเกษตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศบกต.)

วิสาหกิจชุมชน

ารจัดการความรู้ KM

อาสาสมัครเกษตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบกรมฯ

ระบบฐานข้อมูลฯ RBM

ระบบฐานข้อมูล GAP

ระบบฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

กรมส่งเสริม

ระบบรายงานผลฯ E-project

ศูนย์บริการการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

Website หน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมชลประทาน

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมการข้าว

สำนักงานเศรษฐกิจฯ

สสข.6 จังหวัดเชียงใหม่

:::แม่ลาวคู่บ้านห้วยส้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง :::

 

ตรวจสอบการรับสิทธิ์ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตและโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล ปี 2562

สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
Farmbook เป็นนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0
ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร
ให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเอง
ได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก

แนะนำ แอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook

แนะนำ แอปพลิเคชั่น DOAE Smart Check

หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรตพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว

มุมหนังสือน่าอ่าน

เอกสารเผยแพร่การเกษตร

แนะนำ Young Smart Farmer "เอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม"

แนะนำวิสาหกิจชุมชน "รุ้งปลายฟ้า"

 

 
 

โครงการงานส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของการดื่มชา การดื่มชาเป็นประจำทุกวันให้ประโยชน์กับร่างกาย เช่น ช่วยชะลอความชรา ช่วยล้างไขมันในเส้นเลือด และคุณประโยชน์อื่นๆ มากมาย ปัจจุบันมีชาหลายชนิดที่นิยมดื่มแต่ทราบไหมว่า ชามีประโยชน์อะไรบ้าง [รายละเอียด]

[ไร่สุวิรุฬห์ ชาไทย 126 หมู่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย]

โทรศัพท์ 053 712007, 752864-5 Fax.053 752864

 

 

เรื่องกล้วยๆแต่ประโยชน์ไม่กล้วยอย่างที่ึคิด กล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สามารถรับประทานได้ทั้งดิบและสุก หรือนำมาแปรรูปเป็นยาหรืออาหารได้หลายชนิด"กล้วยตาก"เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง มีทั้งประโยชน์และสร้างรายได้ [รายละเอียด]

[กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย]

โทรศัพท์ 053 729055

 

 

ผักปลอดสารพิษ ปัจจุบันกระแสเรื่อง รักสุขภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาพิถีพิถันในการดูแลตัวเอง ทั้งออกกำลังกาย และเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยเพื่อจะได้สุขภาพที่ดี"ผักปลอดสารพิษ"ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาสุขภาพ หากบริโภคเป็นประจำ [รายละเอียด]

[กลุ่มผักปลอดสารพิษ หมู่ 6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย]

 

 

 

พระธาตุจอมหมอกแก้ว

เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่ลาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว ริมถนนสายเด่นห้าดงมะดะ ประมาณ 27 กม. ป็นสถานที่มีความสำคัญและเก่าแก่มาก มีประวัติความเป็นมาหลายชั่วอายุคนเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 

 

ภูชมดาวรีสอร์ท

ภูชมดาวรีสอร์ทท่ามกลางอ้อมกอดธรรมชาติ ขุนเขาและสายหมอก เป็นสถานที่เอกชนดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์เนินเขาให้ดูสวยงาม ผู้เดินทางผ่านไปมา ให้ความสนใจและแวะเที่ยวชม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและผู้รักท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว ห่างจาก อำเภอเมืองเชียงราย ถนนสายเด่นห้า ดงมะดะ ประมาณ 20 กม.

นายศักดิ์ชาย บุญญาทวี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอแม่ลาว

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัด

อำเภอเมืองเชียงราย

อำเภอพาน

อำเภอแม่จัน

อำเภอแม่สาย

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

อำเภอเวียงชัย

อำเภอแม่ลาว

อำเภอเชียงแสน

อำเภอเชียงของ

อำเภอเทิง

อำเภอพญาเม็งราย

อำเภอขุนตาล

อำเภอป่าแดด

อำเภอแม่สรวย

อำเภอเวียงป่าเป้า

อำเภอเวียงแก่น

กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

กิ่งอำเภอดอยหลวง

วันนี้ที่ chiangrai.net

จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลท่องเที่ยว

ตำแหน่งงานว่าง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เชียงรายคลายทุกข์

เชียงรายใสสะอาด

เชียงรายวีดีทัศน์

กระดานข่าว

Website ที่น่าสนใจ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ระบบอินทราเน็ต (SSNET)

กองการเจ้าหน้าที่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ

สำนักงาน กพ.

ห้องสมุดความรู้การเกษตร

สื่อเกษตรครบวงจร

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หนังสือพิมพ์&เคเบิ้ลทีวี

ไทยรัฐ

| เดลินิวส์

ข่าวสด

| คมชัดลึก

มติชน

| ผู้จัดการ

แนวหน้า

| ฐานเศรษฐกิจ

ประชาชาติธุรกิจ

ช่อง 3

| ช่อง 5

ช่อง 7

| ช่อง 9

ช่อง 11

| TITV

 

| แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย |

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว :::

ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 5377 - 8017 หรือ E-mail : kaset_cr16@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels