ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพของเกษตรกรอำเภอแม่ลาว

การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอแม่ลาว ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำไร่ รองลงมาจะเป็นการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ การรับจ้าง สำหรับการพาณิชยกรรม นั้น โดยมากจะรวมอยู่ในเขตเทศบาล
การเกษตร พื้นที่การเกษตร ๘๖,๔๒๑ ไร่
ทำนา ๗๘,๔๗๑ ไร่ ลิ้นจี่ ๒๓๕ ไร่ ลำไย ๑,๐๒๖ ไร่ สวนชา ๘๐๐ ไร่
ข้าวโพด ๓,๐๘๐ ไร่ สวนผัก ๕๙๙ ไร่ ไม้ดอก ๖๐ ไร่ ยาสูบ ๒,๓๕๐ ไร่
การปศุสัตว์
สุกร ๒,๘๖๐ ตัว สัตวปีก (ไก่) ๑๓๙,๖๗๑ ตัว เลี้ยงปลา ๕๘๓ บ่อ พื้นที่ ๔๐๑.๒๕ ไร่ ผู้ประกอบการ ๓๘๙ ราย โคเนื้อ ๒,๗๘๗ ตัว โคนม ๓๘๖ ตัว
 
กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
ตำบลดงมะดะ ได้แก่
- หมู่ที่๑ บ้านป่าตึง เกษตรกร ๕ ราย พื้นที่ปลูก ๕ ไร่ ชนิดพืชผักพริกมัน/พริกหนุ่มมะเขือเจ้าพระยา
- หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย เกษตรกร ๕ ราย พื้นที่ปลูก๑๐ ไร่ ชนิดพืชผัก บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว
- หมู่ที่๑๑ บ้านป่าลัน เกษตรกร ๓ ราย พืชที่ปลูก ๑๐ ไร่ ชนิดพืชผักผักกาดขาวปลี
- หมู่ที่ ๖ บ้านสันต้นแหน พื้นที่ปลูก ๓๐ ไร่ ผักที่ปลูก คะน้า กระหล่ำปลี กวางตุ้ง บล๊อคโคลี่ ถั่วฝักยาว มะเขือม่วง
- เทศบาลตำบลแม่ลาว ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ ๑,๔,๕ ต.ดงมะดะ
ตำบลจอมหมอกแก้ว ได้แก่
- หมู่ที่ ๔ บ้านสันกันแฮ้ว - หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อย - หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโฮ้ง - หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแดง
- หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะโอ - หมู่ที่ ๙ บ้านดงมะเฟือง พื้นที่ปลูก ๒๑ ไร่ ชนิดพืชผักหลัก บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว พืชผักรอง กวางตุ้ง แตงกวา กระหล่ำดอก คะหน้า
รวมเป้าหมายดำเนินการผลิต ๕๓ ไร่ เกษตรกร ๓๕ ราย ดำเนินการ ๒ ตำบล
 
อุตสาหกรรม
๑. อุตสาหกรรมครอบครัว
อุตสาหกรรมครอบครัวเน้นหนักในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
-กลุ่มกล้วยตาก ตั้งอยู่บ้านสันต้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลจอมหมอกแก้ว ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของอำเภอแม่ลาว และได้รับเงินงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน ๘๗๕,๐๐๐ ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็น กลุ่มแกนนำผลิตภัณฑ์กล้วย (กล้วยตาก) โดยมีกลุ่มเครือข่ายอีก ๒ จังหวัด คือ จ.ชุมพร และ จ.หนองคาย โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน , การให้ความรู้ด้านการผลิต,วางแผนขยายเครือข่าย, จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบกล้วยตาก , การปรับปรุงสถานที่ผลิตและอุปกรณ์การผลิต
- กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตั้งอยู่บ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากันหนาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดงมะดะ
- กลุ่มเตาเผาเศรษฐกิจ - กลุ่มกล้วยฉาบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบัวสลี เป็นต้น
 
๒) อุตสาหกรรมการผลิต
- หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย ดำเนินการกิจ ปลูกชาจีนอูหลงก้านอ่อน เนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่และรับซื้อชาจากอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนผลิตชาบรรจุส่งขายภายในประเทศ ส่งต่างประเทศประมาณ ๑๐ % ผลผลิตทั้งปีชาดิบ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ก.ก. จำหน่ายขายส่ง ก.ก.ละ ๑,๕๐๐ บาท ขายปลีก ก.ก.ละ ๒,๕๐๐ บาท ค่าจ้างในการเก็บใบชา ก.ก. ละ ๑๐ บาท
- หจก.พืชพันธ์ตราสิงห์ ดำเนินการกิจ ปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เช่น บวบ ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น หมุนเวียนตลอดปี พื้นที่ประมาณ ๔๔ ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งปีเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ ก.ก. แล้วจัดส่งให้บริษัทในกรุงเทพ บรรจุจำหน่าย จ้างแรงงานประมาณ ๒๖ คน ต่อวัน ๆ ละ ๑๔๐ บาท และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชผัก ที่บริษัทมีความต้องการในแต่ละช่วงฤดูกาลผลิต ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ซึ่งประกันราคาให้
- บริษัท ไทยพัฒนาพืชผล (๒๕๒๕) จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลจอมหมอกแก้ว
พื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ดำเนินกิจการ รับซื้อและดองขิงแล้วจัดส่งให้บริษัทในกรุงเทพ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓ เดือน เป็นประจำทุกปี
 

 

จำนวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ ของอำเภอแม่ลาว 
ชื่ออาชีพ จำนวนครัวเรือน
ทำนา 4,247
ทำไร่ 1,541
เลี้ยงสัตว์ 23
การประมง 31
เกษตรกร 108
รับจ้าง 1,206
ทําไร่อายุสั้น 1,664
ทําไร่อายุยาว 845
ทำสวนผลไม้ 472
ทำสวนผัก 282
เพาะพันธุ์ไม้เพื่อขาย 11
สวนยาง 0
ปลูกไม้ยืนต้น 32
อื่นๆ 108
เกษตรกรฤดูแล้ง 666
เลี้ยงวัวเนื้อเพื่อขาย 355
เลี้ยงวัวนมเพื่อขายน้ำนม 23
เลี้ยงโค-กระบือ 7
เลี้ยงสุกร 276
เลี้ยงสัตว์ 237
ประมงน้ำจืด 38
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย 0
รวม : 12,172