ผักปลอดสารพิษ

 

ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่ปราศจากสารพิษตกค้าง (pesticide residue free) โดยหลักการนี้ต้องเพาะปลูกในพื้นดินที่ปราศจากสารเคมี โดยจะใช้วิธีธรรมชาติในการเพาะปลูก และต้องได้รับการดูแลจากเกษตรกรเป็นอย่างดี


       แต่อีกความหมายหนึ่ง ผักปลอดภัยสารพิษนั้น รวมถึงผักที่ยังคงมีสารพิษตกค้างปนอยู่บ้าง แต่ไม่เกินค่า MRL (Maximum Residue Limit) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจระวังระดับของ สารพิษตกค้างที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

 

สวนผักกางมุ้ง
      ผักกางมุ้ง หมายถึงการปลูกพืชผักภายใต้หลังคาที่คลุมด้วยตาข่าย หรือเป็นการปลูกผักในโรงเรือนตาข่ายนั่นเอง เช่น ผักคะน้า ผักกาด กวางตุ้ง เป็นต้น


วิธีการปลูก
      เพาะเมล็ดลงในแปลงเพาะ แล้วจึงทำการย้ายกล้าที่แข็งแรงดีแล้วนั้นลงสู่แปลงปลูกอีกที ซึ่งวิธีนี้ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ และยังได้ต้นพืชที่แข็งแรง สม่ำเสมอกัน


การเก็บเกี่ยว
      การเก็บเกี่ยวผักกินใบมักจะดูจากอายุนับตั้งแต่ปลูก เช่น ผักบุ้ง ประมาณ 20-25 วัน , ผักกาดขาว ประมาณ 35-45 วัน,ส่วนผักคะน้าก็ประมาณ 45-55 วัน หลังจากปลูก

 

สวนผักไม้เลื้อย
      บวบ แฟง ถั่วพู เป็นพืชล้มลุกประเภทเถาเลื้อย มีมือจับเกาะช่วยพยุงลำต้น ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้เลื้อยเกาะขึ้นไป


วิธีการปลูก
      ปลูกโดยการเพาะเมล็ด นำเมล็ดพันธุ์หยอดลงในหลุม ๆ ละ 5 เมล็ด ฝังให้ลึกลงไป ในดินประมาณ 2-4 เซนติเมตร จากนั้นกลบเมล็ดด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยคอก รดน้ำให้ชุ่ม อย่างสม่ำเสมอทุกวัน เมื่อเมล็ดงอกจนมีใบจริงให้ถอนแยกเหลือหลุมละ 2 3 ต้น/หลุม เมื่อมีอายุ 15 วัน จึงเริ่มเลื้อย


การเก็บเกี่ยว
      อายุการเก็บเกี่ยวของผักไม้เลื้อยประมาณ 45-60 วัน หลังจากหยอดเมล็ด

 

 

 วิธีการที่ทำให้สารพิษตกค้างในผักลดน้อยลง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ ก่อนนำประกอบอาหารรับประทาน ดังนี้

 

1. ลอกหรือปอกเปลือก แล้วแช่น้ำสะอาดนาน 5-10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณ สารพิษตกค้างได้ ร้อยละ 27-72

2. แช่น้ำปูนใส นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 34-52

 

3. การใช้ความร้อน ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 48-50

4. แช่น้ำด่างทับทิม นาน 10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ำ 4 ลิตร) ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 35-43

5. ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก นาน 2 นาที ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 25-39

6. แช่น้ำซาวข้าว นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38

 

7. แช่น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น (น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร) และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ ร้อยละ 29-38

 

8. แช่น้ำยาล้างผัก นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณ สารพิษตกค้างได้ร้อยละ 22-36

 

 

[กลุ่มผักปลอดสารพิษ 27 หมู่ 6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ]